Đóng

Cổ Đông

12/04/2023

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023

  1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  1. Nội dung cụ thể

– Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2023 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

– Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, nhà số 10 – ngõ 38 đường Ngô Quang Bích – thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.

– Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

+ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2022.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

+ Thông qua Tờ trình về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Quý cổ đông click vào đường link để xem chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

Cổ Đông Related