Đóng

Cổ Đông

18/03/2019

Công bố thông tin v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 55/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2019, Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ sẽ tiến hành việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Ngày đăng ký cuối cùng là 08/04/2019. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 4/2019.

Cổ Đông Related