Đóng

Cổ Đông

28/12/2021

Công ty CP xi măng Phú Thọ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất

Công ty CP xi măng Phú Thọ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm giám đốc Nhà máy XMVP đối với:

          – Ông Nguyễn Phi Tuyên

– Sinh ngày: 01/09/1968

– Chức vụ hiện tại: Giám đốc Nhà máy xi măng Vĩnh Phú

– Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc Nhà máy xi măng Vĩnh Phú kể từ ngày 01/01/2022

Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm PTGD

Cổ Đông Related