Đóng

Cổ Đông

07/06/2018

Công ty CP xi măng Phú Thọ Thông báo Không đủ điều kiện để tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niền năm 2018 (lần 1)

Ngày 07/06/2018 Công ty CP xi măng Phú Thọ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 1), tại khu 12 thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Tổng số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp là 12 cổ đông,  tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.774.118 cổ phần, chiếm 31,11 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 141 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 1) của Công ty CP xi măng Phú Thọ không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông đăng ký tham dự họp không đại diện đủ ít nhất 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dự kiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2), Công ty CP xi măng Phú Thọ tổ chức vào ngày 20/06/2018.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết.

Thông báo không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (lần 1)

Cổ Đông Related