Đóng

Cổ Đông

21/06/2018

CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Theo thông báo triệu tập lần 2)

Ngày 20/06/2018, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo HĐQT năm 2017; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tình hình tài chính năm 2017; Thông qua, tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; tờ tình về chi phí thù lao HĐQT và thành viên ban kiểm soát năm 2018; tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty…..

Quý cổ động click vào đường link bên dưới để tải và xem chi tiết Biên bản; Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cổ Đông Related