Đóng

Cổ Đông

25/06/2020

CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (THEO THÔNG BÁO TRIỆU TẬP LẦN 2)

Ngày 24/06/2020, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo HĐQT năm 2019; Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tình hình tài chính năm 2019; Thông qua, tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; tờ tình về chi phí thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và thành viên ban kiểm soát năm 2020…..

Quý cổ động click vào đường link bên dưới để tải và xem chi tiết Biên bản; Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp ĐH ĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020

Cổ Đông Related