Đóng

Cổ Đông

09/05/2023

TÀI LỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nội quy Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ

phieu bieu quyet 2023

Hướng dẫn biểu quyết

Bao cao Ban Kiem Soat 2023

Dự thảo BC hoạt đọng của HĐQT năm 2022

Dự thảo BC kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Dự thảo BC kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2022

Dự thảo Nghị Quyết DHDCD thường niên năm 2023

Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023

To trinh VV Kiem toan 2023 (Tam Viet)

 

Cổ Đông Related