Đóng

Cổ Đông

25/02/2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

 

Công ty CP xi măng Phú Thọ thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021

  1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  1. Nội dung cụ thể

– Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 03/2021 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

– Địa điểm thực hiện: Công ty CP xi măng Phú Thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.

– Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

+ Thông qua Tờ trình về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

Để biết thông tin chi tiết quý cổ đông click vào đường link bên dưới để tải về thông báo

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Cổ Đông Related