Đóng

Cổ Đông

02/10/2018

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ

Địa chỉ: Khu 12 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Khu 12 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh xi măng; Clinker thương phẩm …

Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.295.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.295.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/10/2018 đến 15h30 ngày 22/10/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 29/10/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/10/2018 đến 16 giờ ngày 05/11/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 05/11/2018

File đính kèm:

1. Quy che dau gia cp CTCP Xi mang Phu Tho

2. Ban CBTT

https://drive.google.com/open?id=1VXbv7w7Cphz1YteqRs9ykMaKUTLnnZpe

3. QD phe duyet PA

https://drive.google.com/open?id=1kQL7pcFlOaXmBMIHZSbSbXz52qz8BCOp

4. QD phe duyet gia khoi diem

https://drive.google.com/open?id=1L7GUr6W08w70kBf8SYFyObOZBoJn7Ikh

5. CV xac nhan cp tu do chuyen nhuong

https://drive.google.com/open?id=1iIJBz1hDXX_NnDfixMfmbOjSkKcnujiy

6. BCTC ban nien nam 2018

https://drive.google.com/open?id=1e2KikKG0ztkXu6SyYp7lPEjtp4gRr4Gd

7. BCTC nam 2017

https://drive.google.com/open?id=1E0nMnkBdr842cpELaZSEvn1RoOhDVm-l

8. Don dang ky dau gia

9. Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia

Nguồn trích từ:
 https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

 

Cổ Đông Related