Đóng

Cổ Đông

27/04/2022

Thông báo Về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần xi măng Phú Thọ

Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2022 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2022. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty sẽ bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty CP xi măng Phú Thọ xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên (TV) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

  1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:
  1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 05 thành viên;
  2. Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.
  1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV HĐQT, TV BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP xi măng Phú Thọ

Chi tiết xin xem tại thông báo đính kèm

XMPT Thông_báo_Đề_cử_ứng_cử_TV_HDQT_BKS

MAU DON DE CU-UNG CU TVHDT-BKS

SO YEU LY LICH

Cổ Đông Related