Đóng

Cổ Đông

31/05/2023

Công ty CP xi măng thông báo không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023 và Thông báo mời họp lần thứ 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP xi măng Phú Thọ tổ chức vào ngày 30/05/2023 đã không đủ điều kiện để tiến hành, do số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp không đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Và thông báo mời họp (lần thứ 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Phú Thọ

 Công ty CP xi măng Phú Thọ trân trọng Thông báo tời Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2) của Công ty như sau:

– Thời gian Đại hội:   8h30  phút  thứ  hai, ngày 19 tháng 06  năm 2023

      – Địa điểm: Công ty CP xi măng Phú Thọ, Khu 12 Thị trấn Thanh Ba, H.Thanh Ba, T. Phú Thọ

* Nội dung đại hội:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022.

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2022, Phương án SXKD năm 2023

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

+ Thông qua Tờ trình về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

* Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông nhận tài liệu tại nơi đón tiếp hội trường Hội nghị Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ hoặc truy cập trang Web: www. ximangphutho.com.vn.

* Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Cổ đông không thể tham dự Đại hội thì ủy quyền cho người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khácxin vui lòng ủy quyền theo mẫu  (hoặc tải mẫu ủy quyền tại website của công ty: www.ximangphutho.com.vn)  và gửi về theo địa chỉ:

– Phòng Tæ chøc – Hành chính, Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ

– Địa chỉ: Khu 12,Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

– Tel:   0210 3885310 (máy lẻ 118), hoặc fax về số: 0210 3884 023

Nhận được Thông báo này đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham gia dự họp. Thời điểm đăng ký dự họp bằng thư, điện thoại hoặc fax về địa chỉ nêu trên cuối cùng : 17 giờ 00 ngày 17/06/2023

Trong trường hợp không có người đại diện, ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Phú Thọ sau:

  1. Ông Triệu Quang Thuận Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Trần Tuấn Đạt Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc.
  3. Ông Phạm Quang Anh Chức vụ: Thành viên HĐQT
  4. Ông Nguyễn Khắc Lâm Chức vụ: Thành viên HĐQT.
  5. Ông Tạ Trung Hiếu Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự đại hội phải đem theo các giấy tờ sau:

– Thông báo mời họp.

– Sổ Cổ đông hoặc Giấy tờ liên quan đến việc sở hữu cổ phần.

– Giấy chứng minh nhân dân/CCCD, hoặc hộ chiếu.

– Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp của người uỷ quyền (Trường hợp nhận uỷ quyền tham dự đại hội)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ năm 2023.

Quý cổ đông click vào đường link bên dưới để xem chi tiết

Công bố thông tin không đủ điều kiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023