Đóng

Mạng lưới Phân phối

16/03/2018

Hệ thống phân phối cấp I của Công ty

1 Công ty TNHH thương mại Hoàng Vinh

Địa chỉ:

2 Công ty CP và Thương mại Thành Trang

Địa chỉ:

Điện Thoại:

3 Công ty TNHH Hưng Yến

Địa chỉ:

Điện Thoại:

4 Công ty TNHH Hà Linh

Địa chỉ:

Điện Thoại:

5 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp Vĩnh Phú

Địa chỉ:

Điện Thoại: