Đóng

Cổ Đông

12/06/2021

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ngày 11/06/2021 Công ty CP xi măng Phú Thọ tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Quý cổ đông có thể click vào đường link bên dưới để xem chi tiết biên bản cuộc họp và nghị quyết và các tài liệu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua

BIÊN BẢN HỌP DHCD NĂM 2021

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021

Để xem chi tiết các tài liệu Quý cổ đông click vào đường link bên dưới

https://drive.google.com/drive/folders/1ziDcVILkOfzebDwc_UpsKK0El5BXE6jS?usp=sharing